Actueel

CO2-Footprint 2018-1

 

Reductiedoelstellingen

 • HSM wil, uitgezonderd het aandeel van elektriciteit, in 2022 ten opzichte van het basisjaar 2016, 8% minder CO2 uitstoten in scope 1 en 2* (* De doelstelling is gerelateerd aan het aantal productieve uren);
 • HSM BV wil in 2020 100% groene stroom inkopen.

 

Reductiemaatregelen Scope 1

 • Plaatsen van tussenmeters voor het nauwkeuring meten van gasverbruik;
 • Onderzoek naar vervanger gasgestookte infrarood stralers (Fabricage);
 • Onderzoek naar vervanger heteluchtblazers (Conservering);
 • Bewustwording mobiliteit / rijgedrag (fiets-naar-je-werk-dag, carpoolen, etc.).

 

Reductiemaatregelen Scope 2

 • 100% groene stroom inkopen (in 2020);
 • Onderzoek in Hal 3 of 1000W lampen vervangen kunnen worden door LED-verlichting;
 • Tijdens natuurlijke vervang momenten TL-verlichting op kantoor vervangen door LED-verlichting of energiezuinige TL-verlichting. 

 

Plan Deelname Initiatieven

 

Introductie
Dit plan “Deelname Initiatieven” beschrijft de wijze waarop HSM door participatie toont dat het investeert in samenwerking, het delen van kennis en het daar waar mogelijk gebruik maakt van kennis die elders is ontwikkeld. Dit met als doel om de CO2 uitstoot (binnen HSM) te reduceren.

 

Interessante initiatieven
HSM heeft in kaart gebracht welke initiatieven voor actieve participatie interessant zijn binnen de branche om aan deel te nemen. Hierbij heeft HSM gekeken naar welke initiatieven branchegenoten aan deelnemen. Hierbij zijn de volgende initiatieven naar voren gekomen:

 • Stichting Nederland CO2 Neutraal;
 • Samenwerkende Nederlandse Staalbouw;
 • SNS Greenteam;
 • CO2 reductie in de bouw;
 • De Duurzame leverancier.

 

Deelname initiatieven
HSM heeft er voor gekozen om actief deel te nemen aan het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal. Per jaar organiseert deze stichting 4 bijeenkomsten.

In de ochtend wordt in werkgroepen kennis met betrekking CO2 reductie gedeeld tussen bedrijven die dezelfde significante emissiestromen hebben. Er kan gekozen worden uit de volgende werkgroepen:

 • Transport;
 • Mobiliteit;
 • Bedrijfsmiddelen;
 • Gas & elektra.

 

HSM neemt deel aan de werkgroep “Gas & elektra”. Deze 2 emissiestromen vertegenwoordigen samen namelijk 85% van de CO2 uitstoot van HSM in basisjaar 2016. In deze werkgroep wordt met andere deelnemende organisaties informatie uitgewisseld hoe men de CO2 uitstoot op deze gebieden probeert te reduceren.

Daarnaast is er in de middag een plenaire bijeenkomst waarin kennis en inspiratie wordt opgedaan om de CO2 uitstoot binnen HSM verder te reduceren.

Op 12 december 2017 heeft HSM voor het eerst deelgenomen aan deze bijeenkomst tijdens zowel het ochtend- als het middaggedeelte. De informatie en kennis die is opgedaan tijdens deze bijeenkomst, zal daar waar van toepassing, worden meegenomen in het CO2 Reductiemaatregelenplan.

Communicatieplan

 

Het communicatieplan beschrijft de wijze waarop HSM haar ambities en maatregelen op het gebied van CO2-reductie zowel intern als extern kenbaar maakt. Aanleiding voor dit plan is de wens van de directie van HSM om een CO2-Bewustcertificaat te behalen voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder.

 

In het communicatieplan vindt u de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen en taken en verantwoordelijkheden m.b.t. CO2-reductie binnen HSM.

 

Meer lezen: download het Communicatieplan